یادگیری
یاد می گیرید که چگونه با کارتیمی بدون کتاب و بدون امتحان به اهداف خود برسید !
ایده
آیا می شود مشکلات اطراف زندگی را با ایده هایی که تا به حال کسی به آن ها فکر نکرده است حل کرد ؟
کشف
چگونه می توان مسائل را حل کرد ، مشکلات مانعی نیستند. پیشرفت کن ؟!
تیم
پیروزی تنها با همراهی و همکاری امکانپذیر است !
طراحی محصول

مدل کسب کار

نانو تکنولوژی

نحوه ارائه موفقشاید چند سال دیگر در ایران آنقدر همه ایده‌ها عملی شده باشند که مجبور باشید دنبال ایده بگردید؛

ولی امروز، آن روز نیست

برای شروع کسب و کار، معطل ایده نمانید. در هر خانه‌ای بر اساس نیازهای اعضای خانواده حداقل صد ایده برای تأسیس‌ استارتاپ وجود دارد


دومینو | Domino

ثبت نام