ﺷﺮﮐﺖ “اینترتک/enteTEC”  را بیشتر بشناسید

کسب و کارهایی که قصد صادرات دارند اگر متخصص بین المللی سازی نداشته باشند، اداره کردن آنها به تنهایی دشوار است. ما می دانیم که چگونه آنها را مدیریت کنیم تا کار شما را تسهیل کنیم و فرصت های تجاری شما را در خارج از کشور افزایش دهیم. ما به خود احساس غرور می کنیم که در اکثر صنایع خدمات ارزشمند خود را ارائه کرده ایم.

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات اینترتک “enterTEC” ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي را در ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ همراهی می نماید.اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻤﺎم و ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ را ﺑﻌﻬﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪو ﺑﺎ ﻧﺎم  EMC نیز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اینتربک یک ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ است و ممکن است مانند دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻓﺮوش ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮاي ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی دیگر وارد عمل شود. نحوه همکاری ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻗﺮارداد رﺳﻤﯽ است که بین متقاضی و اینترتک ﻣﻨﻌﻘﺪ گشته و یا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ موضوعاتی نظیر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺤﺼﺎري ﯾﺎ ﻏﯿﺮ اﻧﺤﺼﺎري ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ را در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

لازم به ذکر است که ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﺮکت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات اینترتک را با ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺸﺘﺮي ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﺗﻌﻬﺪي ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﺪارﻧﺪ اﺷﺘﺒﺎه بگیرید و ﺗﻌﻬﺪ ما در ﺣﻔﻆ راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن تعربف می شود و این وجه تمایز است .رسالت شرکت مدیریت صادرات اینترتک در ارﺗﻘﺎء فروش، ایجاد ارزش اﻓﺰوده ،اﯾﺠﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه ﭘﺮدازش و ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ واﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﺧﺮﯾﺪار است

 

اﻧﻮاع روش های همکاری

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ : ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﻫﺪف و ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ آن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ و ﺟﺰﺋﯿﺎت اﻧﺠﺎم ﺻﺎدرات ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد رﯾﺴﮏ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اینتربک ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﺪ وﻟﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﺧﺼﻮص ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ، ﭘﺮوژه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ اینترتک اﺧﺬ و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺟﺮا ﮔﺮدد. 

ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه (اﻧﺤﺼﺎري/ﻏﯿﺮ اﻧﺤﺼﺎري ):ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺗﻮزﯾﻊ و تحقیقات بازار ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﯽ ﻗﯿﻤﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه از آن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد رﯾﺴﮏ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد. ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﯿﭻ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﺪارد و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺧﺮﯾﺪاري ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮل ﺻﺪور ﻓﺎﮐﺘﻮر و ﭘﺬﯾﺮش رﯾﺴﮏ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﯿﭻ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺎدرات ﻧﺪارد و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﺧﺎرﺟﯽ را ﻧﯿﺰ ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ. 

 

نحوه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺷﺮکت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات اینترتک بر اساس بررسی مسیر تجاری شرکت متقاضی و تحقیقات در بازار هدف خارجی ممکن است ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮوش داﯾﺮ ﮐﻨﺪ ﺣﺘﯽ در برخی اوقات ﺷﻌﺒﻪ و اﻧﺒﺎر ﻓﺮوش داشته باشدیا ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده اي از ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و واﺳﻄﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري را در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف شناسایی و ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮد از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده نماید. سایر متدها در اثر برنامه و استراتژی بازار با تولید کننده هماهنگ خواهد شد

 

ﻧﺤﻮﻩ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺑﻨﮕﺎهﻬﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ:

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺮف ﻗﺮارداد، ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت )1ﺗﺎ 3 ﺳﺎﻟﻪ( ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻗﺮارداد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮوش / اﺧﺬ ﭘﺮوژه 1و ﯾﺎ ﻫﻢ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﻫﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮوش / اﺧﺬ ﭘﺮوژه اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 

 
خدمات شرکت مدیریت صادرات اینترتک ” ارزیابان نام آور توسعه رویدادهای فناوری” متنوع هستند و شرکت های تولید کننده و علاقمند می توانند پس از بررسی و ارزیابی فعالیت مورد نیاز خود را درخواست نمایند.

 خدمات و سرویس های تجاری

 • هدايت تحقيقات بازار براي تعيين بهترين بازارهاي خارجي براي محصول
 • برگزاري نمايش تجاري براي محصولات صادراتي شركت
 • ارزيابي مجاري توزيع مناسب
 • تعيين نمايندگي ها و توزيع كننده هاي خارجي
 • امكان تامين اعتبار لازم از شركتهاي طرف قرار داد
 • تداركات صادرات مانند فاكتور فروش ، بيمه و مستندات گمركي
 • امكان انجام بازاريابي و تبليغات در سطح بين المللي
 • پذیرش و اعزام هیئتهای تجاری
 • مشارکت فعال در زمینه پروژه های مهم توسعه صادرات
 • اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
 • اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺒﺎرداري در ﺑﺎزار ﻫﺪف
 • ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
 • اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮاي ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﻣﺤﺼﻮﻻت
 • آﻣﻮزش ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎص

هنگامی که ما را به عنوان شرکت مدیریت صادرات خود انتخاب کنید، ما تلاش می کنیم که تمام امور بازرگانی را مدیریت کنیم و شما را باخریداران مناسب ارتباط دهیم.